طرح استحصال اتان پالایشگاه سپهر پارسیان

نوع پروژه: رادیوگرافی صنعتی (RT)

طرح استحصال اتان پالایشگاه سپهر پارسیان

نوع پروژه: رادیوگرافی صنعتی (RT)

مکان پروژه:منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - عسلویه

کارفرما:شرکت همپا