بازرسی جوش و انجام آزمونهای غیرمخرب NDT

شرکت بازرسی مهندسی آساره پرداز پاسارگاد (آپکو) با بهره گیری از مهندسین کار آزموده و تجهیزات مدرن و پیشرفته آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت عالیه در زمینه انواع سازه های ساختمانی ، صنعتی ، خطوط لوله و انتقال، تجهیزات نیروگاهی ،نفت، گاز، پتروشیمی و .... میباشد.همچنین با استفاده از دانش مهندسین جوش بین المللیِ مورد تاییدASNT ،این شرکت آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه مهندسی جوش وآزمایش های غیر مخرب مطابق با استانداردهای بین المللی و استاندارد های اجرایی پروژه میباشد .

خدمات بازرسی جوش

آزمایش های غیر مخرب عمومی شامل UT,VT,MT,PT,RT,…

نظارت بر ساخت و نصب سازه های ساختمانی ، صنعتی و دریایی

بازرسی تجهیزات نیروگاهی

آزمایش ضخامت سنجی دیواره ها(TM)

بازرسی انواع رنگ و پوشش

تهیه دستورالعمل های جوشکاری (WPS,PQR)

تهیه دستورالعمل جهت انجام آزمایش های غیر مخرب (NDT Procedure)

ارائه طرح و ایجاد روش های نوین آزمایش های غیر مخرب برای مسائل