پتروشیمی بوشهر ( سایتهای 1 و 2 و 3 )

نوع پروژه:(Advance NDT(PAUT&TOFD

پتروشیمی بوشهر سایتهای (1 و 2 و 3 )

نوع پروژه:(Advance NDT(PAUT&TOFD

مکان پروژه:منطقه ویژه اقتصادی انرژِی پارس-عسلویه

کارفرما:شرکت پتروشیمی بوشهر(Bupc)